Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego: www.hrmastiff.pl

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. „Regulamin” – zbiór zasad dotyczących świadczenia przez Usługodawcę usług na odległość, tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, za pośrednictwem rekrutacyjnego Serwisu internetowego Usługodawcy znajdującego się pod adresem internetowym www.hrmastiff.pl.
 2. „Usługodawca” – Pani Aneta Krajewska – Osińska zam. Rybie, ul. Przesmyk 11, 05-090 Raszyn prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą „HR Mastiff Aneta Krajewska – Osińska”, posiadającą numer NIP 1132285448, REGON 369055765
 3. „Usługobiorca” – pełnoletnia osoba fizyczna,, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną w Serwisie internetowym należącym do Usługodawcy znajdującym się pod adresem internetowym www.hrmastiff.pl, a w szczególności przesyła elektronicznie CV w celu przedstawienia go Usługodawcy i Potencjalnemu pracodawcy; zwany dalej także „Kandydatem”.
 4. „Serwis internetowy” – strona internetowa należąca do Usługodawcy, w ramach której Usługodawca świadczy swoje Usługi (w tym rekrutacyjne) z wykorzystaniem której Usługobiorca może przesłać swoje CV. Serwis internetowy umieszczony jest pod adresem internetowym: (www.hrmastiff.pl) zwany dalej także „Serwisem”.
 5. „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w oparciu o niniejszy Regulamin.
 6. „Umowa” – umowa zawierana pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na udział Usługobiorcy w procesie rekrutacji, a w szczególności na przesłanie i przedstawienie swojego CV Usługodawcy oraz Potencjalnemu pracodawcy (za zgodą Usługobiorcy)
 7. „Potencjalny pracodawca” – firma, która może być zainteresowania zatrudnieniem Usługobiorcy (Kandydata) na określone stanowisko, z którą współpracuje Usługodawca.
 8. „Polityka prywatności” – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Usługobiorców (użytkowników). Polityka Prywatności stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i stanowi jego integralną część. Dostępna jest pod adresem internetowym: https://www.hrmastiff.pl/polityka-prywatnosci/
 9. „Formularz aplikacyjny” – część Serwisu internetowego służąca Usługobiorcy do przesłania swojego CV do Usługodawcy.
 10. „Ustawa” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
 11. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1);
 • 1. Podmiot świadczący Usługi
 1. Podmiotem świadczący usługi jest firma: HR MASTIFF Aneta Krajewska-Osińska  z siedzibą w Rybie, ul. Przesmyk 11, 05-090 Raszyn posiadająca numer REGON: 369055765 oraz nr identyfikacji podatkowej NIP: 1132285448
 2. Dane kontaktowe do firmy świadczącej usługi:
  1. Telefon: ; Opłata za połączenia zgodnie z taryfą właściwego operatora telekomunikacyjnego z którego usług korzysta Usługobiorca.
  2. Adresy poczty elektronicznej: rekrutacja@hrmastiff.pl
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego, w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, a także inne uprawnienia i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy.
 2. Usługodawca w ramach Serwisu udostępnia nieodpłatnie Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Usługi świadczone w ramach Serwisu przez Usługodawcę są świadczone nieodpłatnie. Usługodawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie ze strony Usługobiorcy. Jak również Usługobiorcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie ze strony Usługodawcy.
 4. Osoba chcąca skorzystać z usług Serwisu internetowego musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Usługi i musi zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 5. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do odmówienia dostępu do Serwisu w każdej chwili i bez podania przyczyny, jak również do wprowadzania zmian w Regulaminie i Polityce Prywatności.
 • 3. Zasady korzystania z Serwisu internetowego
 1. W ramach Serwisu internetowego na rzecz Usługobiorcy są świadczone następujące Usługi:
  1. umożliwienie Usługobiorcy aplikowania na wybrane stanowiska pracy u Potencjalnego pracodawcy lub w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych, poprzez udostępnianie funkcji przesłania CV Usługobiorcy za pomocą Serwisu internetowego znajdującego się na stronie: www.hrmastiff.pl
  2. udostępnienie Usługobiorcy danych kontaktowanych do Usługodawcy, takich jak adres, numery telefonów, adresy mail (jednak nie są one automatycznie wywoływane).
 2. Formularz aplikacyjny znajdujący się w Serwisie pozwala Usługobiorcy przesłać swoje CV na wybrane stanowisko (zgodnie z ogłoszeniami zamieszczonymi w zakładce „Oferty Pracy”) lub w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 3. Usługobiorca zarówno w przypadku aplikowania przez Formularz aplikacyjny na konkretną ofertę pracy, jak również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych proszony jest o kliknięcie w odpowiedni przycisk wyboru tzw. „checkbox”.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do odznaczenia „checkbox” zapoznania się z treścią obowiązku informacyjnego Regulaminem i Polityką Prywatności.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do zawarcia w swoich dokumentach aplikacyjnych tj. CV tylko takich danych osobowych oraz innych informacji jakie są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. W innym przypadku Usługodawca zastrzega sobie możliwość nie rozpatrywania aplikacji rekrutacyjnej.
 6. Usługobiorca może przesłać swoje CV za pomocą Serwisu internetowego w formie załącznika w formacie PDF lub DOC/DOCX. Po wypełnieniu danych z Formularza aplikacyjnego oraz załączeniu CV, Kandydat proszony jest o kliknięcie w odpowiedni przycisk wyboru tzw. „checkbox” dotyczący akceptacji niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i obowiązku informacyjnego, jak również zgody na przeprowadzenie rekrutacji i przekazanie danych do Potencjalnego pracodawcy (ta zgoda ta jest dobrowolna) . Zaznaczenie wyżej wymienionego przycisku wyboru tzw. „checkbox” jest obowiązkowe – Regulamin, Polityka Prywatności i obowiązek informacyjny, aby aplikacja została przesłana przez Serwis do Usługodawcy. Dodatkowo Usługobiorca może zaznaczyć odpowiedni przycisk wyboru tzw. checkbox będący zgodą na przyszłe rekrutacje (zgoda jest dobrowolna).
 7. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest w momencie naciśnięcia przez Usługobiorcę przycisku : „Aplikuj” w prawidłowo wypełnionym Formularzu aplikacyjnym lub wyrażenia przez Usługobiorcę woli skorzystania z którejś z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu internetowego.
 8. Umowa o świadczenie Usługi może zostać wypowiedziana przez Usługobiorcę w każdej chwili bez podania przyczyny. Usługodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi przez siebie Kandydatami
 • 4. Zasady użytkowania Serwisu przez Usługobiorcę
 1. Usługobiorca wysyłając za pomocą Serwisu internetowego swoją aplikację (CV) na wybrane stanowisko pracy oświadcza, że:
  1. podane w niej dane są kompletne, zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Usług przez Usługodawcę.
  3. zgadza się na przesłanie swojej aplikacji (CV) Potencjalnemu pracodawcy, po otrzymaniu nazwy tego Pracodawcy z zachowaniem prawa do wyrażenia sprzeciwu.
 2. Serwis Internetowy nie może być wykorzystywany przez Usługobiorcę do celów niezgodnych z prawem. Niedozwolone jest umieszczanie w Serwisie oraz wysyłanie za pośrednictwem Formularza aplikacyjnego Serwisu treści o charakterze gróźb, oszczerstw, wulgaryzmów, a także treści mogących naruszać jakichkolwiek prawa osób trzecich.
 3. Usługobiorca korzystający z Serwisu Usługodawcy oświadcza, iż nie będzie zamieszczał na stronie lub przesyłał za jej pośrednictwem plików, które zawierają wirusy, inne szkodliwe elementy, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Serwisu oraz treści o charakterze spamu.
 4. W przypadkach naruszeń powyższych postanowień Usługodawca zastrzega sobie prawo do skasowania niepożądanych treści oraz zablokowania dostępu do Serwisu Internetowego.
  W przypadku narażania Usługodawcy na utratę dobrego wizerunku lub innych działań mających na celu poniesienie pośrednio lub bezpośrednio przez Usługodawcę szkody, Usługodawca zastrzega sobie prawo do pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej osoby działającej na szkodę Usługodawcy.
 5. Usługobiorca oświadcza, że zachowa w tajemnicy wszystkie treści poufne przekazane mu przez Usługodawcę w trakcie procesu rekrutacyjnego
 6. Usługobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją wymienionych w tym regulaminie Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Usługobiorca musi spełnić następujące wymagania techniczne aby mógł korzystać z Serwisu internetowego Usługodawcy:
  1. musi korzystać z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML;
  2. w celu korzystania z Usług Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu;
  3. Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do Internetu;
  4. włączona obsługa JavaScript i Cookies;
  5. świadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS;
 8. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w niniejszym paragrafie, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 9. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w zakresie bezpieczeństwa informacji w celu ich zminimalizowania.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:
  1. zmian danych zawartych w ramach Serwisu;
  2. zmian parametrów technicznych Serwisu;
  3. czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu;
  4. całkowitego wycofania Serwisu
 • 5. Obowiązki i rola Usługodawcy
 1. Usługodawca oświadcza, że podejmie wysiłki, aby Serwis działał bez żadnych zakłóceń ale oświadcza również, że nie ponosi odpowiedzialności za przejściową niedostępność strony lub jej nieprawidłowe działanie związane z jej konserwacją, przebudową, problemami technicznymi lub innymi przyczynami.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody, które może ponieść Usługobiorca polegając na informacjach zawartych na stronie internetowej lub wykorzystującej te informacje.
 3. Usługodawca nie udziela gwarancji na to, że Potencjalny pracodawca wyrazi zainteresowanie zatrudnieniem danego Usługobiorcy. Usługodawca nie udziela również żadnych gwarancji co do efektów dalszego procesu rekrutacji prowadzonego pomiędzy Potencjalnym pracodawcą, a Usługobiorcą. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za to, że Potencjalny pracodawca pomimo poczynionych z Usługobiorcą ustaleń i przyrzeczeń nie zatrudnił go lub zatrudnił go na warunkach innych niż te jakie między sobą ustalili.
 4. Zanim Usługodawca przekaże dokumenty aplikacyjne Usługobiorcy Potencjalnemu pracodawcy, skontaktuje się z Usługobiorcą w celu ustalenia, czy Usługobiorca wyraża zainteresowanie przekazaniem tych dokumentów temu konkretnemu Potencjalnemu pracodawcy, a co z tym idzie udziałem w procesie rekrutacyjnym.
 5. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w sprawie realizacji Usługi świadczonej drogą elektroniczną określonej w niniejszy Regulaminie. Reklamację należy przesłać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy (rekrutacka@hrmastiff.pl). O swojej decyzji co do rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja, o której mowa w ust. 5 powyżej powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy;
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
 7. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018 rok.
 2. W razie zmiany którejś ze świadczonych Usług lub wystąpienia innej przyczyny Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana poprzez wyświetlenie informacji na stronie Serwisu.
 3. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji w Serwisie internetowym Usługodawcy.
 4. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Kodeksu cywilnego i inne przepisy obowiązującego prawa.
 6. Regulamin został zaktualizowany w dniu 01.03.2021 roku