Polityka prywatności

Polityka Prywatności
www.hrmastiff.pl

Wstęp

Zdajemy sobie sprawę, że Twoje dane osobowe jako Użytkownika Serwisu i sposób ich wykorzystania nie są Ci obojętne, i dlatego chcemy, abyś miał pewność, że HR Mastiff spółka cywilna (dalej: „Usługodawca”) zachowuje należytą ostrożność, wykorzystując Twoje dane.
Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana przez nas jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Usługodawcy. Czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Naszym celem jest również należyte informowanie Użytkowników Serwisu, o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  Twoich danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Polityka prywatności zawiera także regulacje dot. „Cookies” i „Logów systemowych”. W niniejszej Polityce Prywatności dowiesz się również kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Dokument ten został zrealizowany w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Usługodawca jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Usługodawca przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe Usługodawca pozyskał z innych źródeł.

Zasady ogólne

Usługodawca bardzo dużą uwagę przywiązuje do właściwej ochrony Twoich danych osobowych oraz Twojej prywatności oraz dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony Twoich danych osobowych podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu.
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Usługodawca przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
Użytkownicy odwiedzający Serwis, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr.144 poz.1204).

Dane osobowe oraz inne informacje zebrane na temat Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody, wyłącznie w określonym celu oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z przepisami:

 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204);
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U 2018 poz.1000)
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1);
 • ustawy z dnia 4 maja 2019 r o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (D.Z. U. z 2019 r. poz. 730). .

Sposób zabezpieczenia danych

 1. Usługodawca bierze pełną odpowiedzialność za przetwarzane dane osobowe. Usługodawca stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa (np. protokół SSL, szyfrowanie danych, ograniczenie i kontrola dostępu do danych), mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty, które zachowują je w poufności.
 2. Usługodawca uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje w Serwisie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku w celu ochrony danych i informacji na Twój temat.

Zasady przetwarzania danych

 1. Przeglądanie zawartości Serwisu jako gość, w tym dostępnych w Serwisie, informacji o Usługodawcy nie wymaga podawania przez Ciebie żadnych danych osobowych.
 2. Skorzystanie przez Ciebie z funkcjonalności Serwisu tj. „Oferty pracy”, „Aplikuj” wiąże się z koniecznością podania przez Ciebie pewnego zakresu danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość świadczenia usługi.
 3. W zakresie określonym w Serwisie możemy poprosić Ciebie, o podanie w szczególności następujących danych osobowych:
  1. W przypadku skorzystania z funkcjonalności Serwisu tj. „Oferty pracy” są to:
   • Stanowisko
   • imię, nazwisko
   • adres-mail
   • numer telefonu
   • dane wynikające z dołączonych dokumentów – CV
  2. W przypadku skorzystania z funkcjonalności Serwisu „Aplikuj” są to:
   • Wpisz stanowiska, na które chcesz aplikować
   • Imię i nazwisko
   • Adres e-mail
   • Numer telefonu
   • Dane wynikające z dołączonych dokumentów – CV.
 4. Twoje Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Ciebie, jak Twoje bezpośrednie działanie, którym to będzie „kliknięcie” przycisku „Aplikuj”.
 5. Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych ma charakter dobrowolny i następuje przez zaznaczenie właściwego okienka wyboru („checkbox”) np. w trakcie skorzystania z funkcjonalności Serwisu w zakładce „Oferty pracy ”, skorzystania z funkcjonalności „Aplikuj”.
 6. Możesz w każdej chwili odwołać wcześniej wyrażoną zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. By wycofać tę zgodę wystarczy wysłać do nas maila na adres: rodo@hrmastiff.pl wpisując w jego treści żądanie wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Poinformujemy Ciebie w osobnej wiadomości e-mail o jego realizacji. Możemy także poprosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji, w celu identyfikacji Twojej tożsamości.
 7. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Pani Aneta Krajewska – Osińska, zam. Rybie, ul. Przesmyk 11, 05-090 Raszyn, posiadającą NIP 1132285448 i REGON 369055765, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów i Pani Olga Piotrowska – Gaca, zam. Rembertów, ul. Główna 117A, 05-555 Tarczyn, posiadającą NIP 1231070254 i REGON 369061151 prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów działającymi wspólnie w formie spółki cywilnej pod nazwą HR Mastiff Aneta Krajewska-Osińska, Olga Piotrowska-Gaca spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (03-901), Al. Ks. Józefa Poniatowskiego.
 8. Twoje dane osobowe są przetwarzane w zakresie i w sposób zgodny z RODO, polskimi przepisami prawa przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego dla Klientów Administratora danych jeśli odpowiadasz na ofertę pracy, rejestrujesz się w bazie Usługodawcy oraz w celu archiwizacji, dochodzenia roszczeń.
 9. W przypadku, gdy dodajesz swoje dane do bazy Usługodawcy w zakładce „Oferty pracy”, „Aplikuj” Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt. b) RODO w zakresie danych: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenie, danych kontaktowych, wykształcenia, przebiegu zatrudnienia oraz posiadanych umiejętności i kwalifikacji oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli zgody, w celu włączenia do bazy i przeprowadzenia rekrutacji dla Twojego potencjalnego pracodawcy (są to Klienci Administratora danych) dla, którego prowadzona jest obecna lub przyszła rekrutacja oraz w celu archiwizacji, dochodzenia roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych wyłącznie dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane osobowe zostaną przekazane potencjalnemu pracodawcy tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie (telefonicznym lub mailowym). Szanując Twoją prywatność, nie przekazujemy takich danych automatycznie, zawsze informując Ciebie o nazwie naszego Klienta, dla którego prowadzimy proces rekrutacji.
 10. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, jeśli uznasz iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Zakres podawanych przez Ciebie danych osobowych w przypadku korzystania z usług rekrutacyjnych wynika z przepisów Kodeksu pracy (art. 22(1). § 1) i jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jesteś zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość przeprowadzenia całości procesu rekrutacyjnego.
 12. W przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych w zakresie ich przechowywania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:
  Dane osobowe Użytkowników przeglądających jedynie zawartość Serwisu przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.
  W przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne, Twoje dane będą usunięte z zasobów Administratora danych po upływie 3 lat.
  Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych tylko dla celów przeprowadzenia jednego, konkretnego procesu rekrutacyjnego Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie po jego zakończeniu.
 13. Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszego Serwisu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 14. Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”). W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.
 15. Przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają nam na to odpowiednie przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Usługodawca ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Usługodawca przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:
  • ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy);
  • podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Usługodawcy;
  • Klienci Usługodawcy na rzecz, których prowadzona jest rekrutacja – na podstawie Twojej zgody;
  • pozostali podwykonawcy Usługodawcy, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Usługodawca;

Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą i sposób ich realizacji

Użytkownicy mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Usługodawca jako administrator tych danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@hrmastiff.pl
Dostęp do danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: rodo@hrmastiff.pl
Wycofanie zgody
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy, o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, w jaki jej nam udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innej możliwości wycofania zgody (np. przez użycie odpowiedniego przycisku wyboru „checkbox” celem wycofania zgody), prosimy o przesłanie do nas maila na adres: rodo@hrmastiff.pl
Zmiana danych osobowych
Zmiany, w tym aktualizację swoich danych osobowych, które przetwarza Usługodawca można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mail: rodo@hrmastiff.pl
Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych
Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Usługodawcę albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Usługodawcę. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: rodo@hrmastiff.pl

Pliki „Cookies”, „Informacje systemowe”

W trakcie poruszania się po Serwisie mogą być gromadzone informacje w sposób bierny z Twojej strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Ciebie). Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies lub logi systemów, są one bezpieczne dla urządzenia, z którego korzystasz, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów oraz niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Co to są informacje systemowe (logi systemów)?

Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres (URL) witryny internetowej odwiedzanej przez Ciebie poprzednio, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Twój komputer, a także czas dostępu i przesłana ilości danych.
Usługodawca może analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do badań statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

Co to są pliki „Cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis, który właśnie odwiedzasz i zapisywane są na urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, tablecie, z którego korzystasz podczas przeglądania naszego Serwisu. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego Serwisu.
Wykorzystywane przez nas pliki „Cookies” nie zawierają danych identyfikujących Użytkowników, a na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytywanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył, dzięki czemu wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji Użytkownika. „Cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanej do przeglądania stron internetowych. Dzięki nim możemy np. dowiedzieć się, czy dany komputer już odwiedzał stronę. Dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w Serwisie.
Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter:

 • Stałe pliki „cookies”: są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Serwisu i służą do przechowywania informacji np. w celu uwierzytelnienia w ramach Serwisu co znacznie przyspiesza i ułatwia korzystanie z naszego Serwisu. Trwałe pliki cookies mogą pozostawać na komputerze dni, miesiące a nawet lata lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Tymczasowe pliki „cookies” (sesyjne): są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, z której Państwo korzystali podczas przeglądania naszego Serwisu.
 • „Funkcjonalne” pliki „cookies” , umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • „Cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 • Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Są zamieszczane w Twoim urządzeniu przez osoby trzecie niezależnie od Usługodawcy. Rola Usługodawcy ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku, które korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookie Informacje te pozyskuje i zarządza nimi wyłącznie podmiot zewnętrzny, a nie Usługodawca.

Jak wyłączyć pliki „Cookies” w przeglądarce?

Każdy Użytkownik Internetu może decydować jakie pliki „cookies” chce używać i może je dostosować do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików „cookies” lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej, z której Użytkownicy korzystają. Jednak wyłączenie stosowania „cookies” może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszego Serwisu.
Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.
Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać te informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików „cookies” w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Safari : https://support.apple.com/kb/PH5042
 • Bing: https://www.microsoft.com/PrivacyStatement/pl-pl/Bing/Default.aspx#EAB
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model urządzenia może obsługiwać zarządzanie plikami cookies w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Państwa urządzenia mobilnego.

PAMIĘTAJ, ŻE SAM/SAMA MOŻESZ ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES NA NASZEJ STRONIE

Zmiany dotyczące Polityki prywatności

Zmiany w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w niniejszej Polityce prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników poprzez opublikowanie nowej wersji na stronach Serwisu.

Aktualizacja w dniu 07.02.2020 roku

 

Przetwarzanie danych osobowych na platformie Facebook

 1. Administrator danych prowadzi fanpage o nazwie: HR Mastiff (https://www.facebook.com/HR-Mastiff-163306210404093/) na platformie Facebook, która to jest osobnym administratorem danych osobowych
 2. Kontakt z osobami fizycznymi, które obserwują, komentują, polubią lub kontaktują się z nami za pośrednictwem aplikacji Messenger traktowany będzie jako chęć nawiązania z nami współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także jako nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli działań reklamowych i informacyjnych
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, których treść uzna za obraźliwą lub niewłaściwą, zaś autora takich wpisów zablokować uniemożliwiając dostępu do publikowanych treści.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zgłaszania takich wpisów, o których mowa w powyższym zdaniu i ich autorów bezpośrednio do Facebook, co może skutkować usunięciem profilu na platformie.