Obowiązek informacyjny RODO dla Klientów/dostawców towarów i usług

Obowiązek informacyjny dla usługodawców/usługobiorców (Klienci/Kontrahenci/dostawcy usług)

 

Szanowni Państwo, w związku działaniami zmierzającymi do nawiązania relacji handlowych i realizacją umowy//zamówień proszę o zapoznanie się z poniższymi informacji nt. przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych
Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela Kim jestem?

Pani Aneta Krajewska – Osińska, zam. Rybie, ul. Przesmyk 11, 05-090 Raszyn prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą „HR Mastiff Aneta Krajewska – Osińska”, posiadającą numer NIP 1132285448, REGON 369055765

 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych w procesach sprzedaży/zakupów oferowanych/zakupionych towarów i usług. Oznacza to, że decydować będę o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę o kontakt wysyłając wiadomość E-mail na adres: rodo@hrmastiff.pl

c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania

d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań zmierzających do zawarcia umowy/zleceń sprzedaży/zakupów towarów i usług i ich realizacji
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak ciążących na mnie obowiązkach, określonych przepisem prawa (m.in. na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa), czyli archiwizacją dokumentacji, itp.
  • art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli  na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu, którym może być ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, dochodzenia należności, itp.
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

•              podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe, biuro rachunkowe, inne które wspierają mnie w prowadzeniu działalności. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, ani Organizacji Międzynarodowej

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia
Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO
a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na przepisy podatkowe, okres ten może zostać wydłużony na podstawie moich uzasadnionych roszczeń.

b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych Jakie przysługują mi prawa?

•             Dostępu do danych osobowych w zakresie określonym w art. 15 RODO

•             Zażądania sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym ich aktualizacji na podstawie art. 16 RODO

•             Żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO

•             Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile: kwestionują Państwo prawidłowość danych i/lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale: nie życzą sobie Państwo ich usunięcia i/lub Administrator nie potrzebuje już tych danych i/lub Państwu są one potrzebne do potwierdzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i/lub złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na podst. z art. 21 RODO, zgodnie z art. 18 RODO

•             Zażądania otrzymania przekazanych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazania ich innemu administratorowi danych, czyli realizacji prawa do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO (o ile będę mieć technicznie taką możliwość)

•             Zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, szczególnie gdy przetwarzanie to odbywać się będzie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) zgodnie z art. 21 RODO

•             Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności proszę  o kontakt ze mną, jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień  nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przeze mnie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 – zgodnie z art. 77 RODO.

c)  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwi nam nawiązanie relacji handlowych. 

f)       informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe? 

Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie stosuję także profilowania.

Dodatkowe informacje uzupełniające na podstawie art. 14 ust. 1 lit. d) RODO oraz art. 14 ust. 2 lit. f) RODO
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze: Klienci/Sprzedawca/Dostawa towarów/usług. Administrator mógł wejść w przetwarzanie Panią/Pana danych osobowych z dokumentów ogólnie dostępnych, jak: CEIDG, KRS i innych źródeł, w których w sposób oczywisty Pani/Pana dane osobowe zostały upublicznione przez Panią/Pana, np. na Pani/Pana stronie www, itp..