Obowiązek informacyjny RODO dla kandydatów do pracy

Obowiązek informacyjny RODO dla kandydatów do pracy:

 

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonym projektem rekrutacji i przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela Kim jestem?

Pani Aneta Krajewska – Osińska, zam. Rybie, ul. Przesmyk 11, 05-090 Raszyn prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą „HR Mastiff Aneta Krajewska – Osińska”, posiadającą numer NIP 1132285448, REGON 369055765

będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych w prowadzonym projekcie rekrutacji na rzecz swojego Klienta, a Pani/Pana przyszłego pracodawcy.

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę o kontakt wysyłając wiadomość E-mail na adres: rodo@hrmastiff.pl

c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub innego rodzaju umowy  współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych określonych w  art.221 §1 kodeksu pracy, jak: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych umiejętności i kwalifikacji, zaś w przypadku danych:  imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z powyższym przepisem
 • W przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana szerszego zakresu danych osobowych, niż te wymienione powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Zgodę rozumieć będę, jako dobrowolne Pani/Pana działanie wyrażone, np. przesłaniem do mnie swoich dokumentów aplikacyjnych, jako osoby zainteresowanej ofertą pracy. Na tej samej podstawie (zgody) będę  przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz prośby na przesłanie Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych do mojego Klienta, na rzecz którego prowadzę proces rekrutacji. Dane tego klienta (Pani/Pana przyszłego pracodawcy) pozna Pani/Pan podczas naszego pierwszego kontaktu.
 • Jeżeli w swojej aplikacji dobrowolnie wskaże Pani/Pan dane osobowe szczególnej kategorii – określone w art. 9 ust. 1 RODO (np. opisze Pani/Pan swój stan zdrowia) wówczas poproszę o pisemną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli moim prawnie uzasadnionym interesie, którym będzie przygotowanie bazy kandydatów do pracy ze źródeł publicznie dostępnych – np. portali poświęconych rozwojowi i karierze zawodowej, np. LinkedIn na których dobrowolnie upublicznił/-a Pai/Pan swoje dane osobowe.
d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią Jaki jest mój prawnie uzasadniony interes?

Czasami przygotowuję sobie tzw. bazę potencjalnych Kandydatów, którzy mogą być zainteresowani posiadaną przeze mnie oferta pracy. Następnie kontaktuję się z tymi osobami w przeciągu 14 dni   w celu omówienia danego stanowiska pracy. Jeżeli nie będzie Pani/Pan zainteresowana/-ny danym vacatem może zgłosić Pani/Pan swój sprzeciw na podstawie art. 21 RODO na adres e-mail wskazany powyżej. 

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

•              podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe, inne które wspierają mnie w mojej  działalności

•              Podmioty na rzecz których prowadzony jest projekt rekrutacji. Dane tych podmiotów zostaną Pani/Panu udostępnione w treści zgody na przesłanie przez mnie tym podmiotom Pani/Pana danych osobowych zawartych  np. CV iście motywacyjnym, itp. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, ani Organizacji Międzynarodowej

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia
Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku udzielenia zgody na poczet przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody, nie dłużej jednak niż 36 miesięcy w zależności co nastąpi wcześniej.

b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych Jakie przysługują mi prawa?

 • Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na podstawie art. 20 RODO
 • Prawo do sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO
 • Prawo do wycofania zgody w każdym momencie wysyłając informację na adres: rodo@hrmastiff.pl Jednocześnie informuję, że wycofanie Pani/Pana zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano  przed jej wycofaniem – na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.
 • Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie art. 12-14 RODO

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności proszę  o kontakt ze mną, jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień  nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przeze mnie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 – zgodnie z art. 77 RODO.

 

c)  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych Czy musze podać swoje dane?

Podanie danych osobowych w zakresie art.221§1  kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania, nie będę  mieć możliwości podjęcia współpracy.

f)       informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe? 

Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator nie stosuje profilowania.

Dodatkowe informacje uzupełniające na podstawie art. 14 ust. 1 lit. d) RODO oraz art. 14 ust. 2 lit. f) RODO
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze Kandydat do pracy. Jak Administrator mogłam wejść w przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych z dokumentów ogólnie dostępnych, jak: CEIDG i innych źródeł, w których w sposób oczywisty Pani/Pana dane osobowe zostały upublicznione przez Panią/Pana, np. danych na platformie LinkedIn, Goldenline i innych poświęconych karierze zawodowej