Obowiązek informacyjny RODO dla kandydatów do pracy

Obowiązek informacyjny:

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji.

Kim jesteśmy?

Aneta Krajewska – Osińska posiadająca nr NIP 1132285448 i REGON 369055765 oraz Olga Piotrowska – Gaca, zam. Rembertów, posiadająca nr NIP 1231070254 i REGON 369061151 będą współadministratorami Pani/Pana danych osobowych przesłanych do prowadzonego procesu rekrutacji przez spółkę cywilną pod nazwą HR Mastiff Aneta Krajewska-Osińska, Olga Piotrowska-Gaca spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (03-901), Al. Ks. Józefa Poniatowskiego.

 

Co to znaczy, że jesteśmy współadministratorami?

Oznaczać to będzie, że wspólnie, zarówno: Anet Krajewska – Osińska, jaki i Olga Piotrowska – Gaca decydować będą o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych w prowadzonych procesach rekrutacji.

 

Jakie są te cele przetwarzania?

Jesteśmy agencją pracy i specjalizujemy się w procesach rekrutacji. Naszym celem jest znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy na zlecenie naszych klientów, zgodnie z ich wymaganiami. Przed przesłaniem Twoich dokumentów aplikacyjnych do naszego Klienta, powiadomimy Cię o nazwie przyszłego potencjalnego pracodawcy, szanując Twoje prawa, np. braku zgody na udział w danym postępowaniu rekrutacyjnym na rzecz naszego Klienta/Twojego potencjalnego pracodawcy.

 

Na jakiej podstawie i jak długo przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli na podstawie działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub innego rodzaju umowy współpracy w zakresie danych osobowych (imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu, ponadto ze względu na rekrutację na specjalistyczne stanowisko dodatkowo: wykształcenia, przebiegu zatrudnienia i dodatkowych kwalifikacji). Twoje dane osobowe będziemy również przetwarzać na podstawie Twoje zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie podania szerszego zakresu danych osobowych, niż te określone powyżej, a także przyszłych projektów rekrutacyjnych. Zgoda ta będzie rozumiana, jako Twoje bezpośrednie działanie – po zapoznaniu się z treścią tego obowiązku- gdy zdecydujesz się przesłać swoje dokumenty aplikacyjne. Zgodę tą możesz zawsze wycofać w tym celu wystarczy wysłać do nas e-maila na adres: rodo@hrmastiff.pl Zgodnie z art. 7 RODO informujemy, iż odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Twoje dane osobowe na podstawie osobno udzielonej zgody na poczet przyszłych projektów rekrutacji będą przetwarzane przez nas przez 36 miesięcy lub do chwili jej wycofania, w zależności do nastąpi szybciej. Zgodę tą możesz udzielić działaniem polegającym na zaznaczeniu checkbox’a na naszej stronie. W przypadku braku Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych, informujemy, iż Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu bieżącego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli w swojej aplikacji zamiesiłaś/zamieściłeś dane określone w art. 9 RODO (np. został opisany stan zdrowia, poglądy polityczne, itp.) poprosimy o udzielnie zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Kto będzie miał odstęp do Twoich danych osobowych, kim będą ich „odbiorcy”

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom zapewniającym nam: obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych) – przy czym podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Dostęp do Twoich danych osobowych będą także posiadać podmioty świadczące usługi księgowe, audytowe, prawne, a także za Twoją zgodą przyszły pracodawca na rzecz którego prowadzimy proces rekrutacji. Zawsze otrzymasz od nas e-maila z informacją o danych tego pracodawcy, tak byś mogła/mógł wycofać swoją zgodę. Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć inne podmioty działające na mocy i w granicach obowiązującego prawa.

 

Gdzie będą przetwarzane moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza ten obszar, ani do żadnej Organizacji Międzynarodowej.

 

Jakie przysługują Ci prawa?

prawo dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii na podstawie art. 15 RODO

prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO

prawo żądania usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO

uzyskania informacji o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 19 RODO

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdym momencie – art. 7 ust. 3 RODO

prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ulicy Stawki 2, zgodnie z art. 77 RODO.

Realizacja powyższych praw odbywać się będzie na zasadach określonych w RODO.

 

Jak mam zrealizować swoje prawa/żądania?

Jeśli życzysz sobie realizacji w/w praw prosimy o kontakt: rodo@hrmastiff.pl

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art.  221  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych (imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, przebiegu zatrudnienia, kwalifikacji i umiejętności jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji i ewentualnego zawarcia umowy. Udzielenie zgody na poczet przyszłych procesów rekrutacji jest całkowicie dobrowolne. Pamiętaj, przesyłając do nas CV w zakresie danych osobowych szerszym, niż dane wymienione powyżej wyrażasz zgodę swoim działaniem na ich przetwarzanie.

 

Czy wobec mnie współadministratorzy będą podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany w tym będą mnie profilować?

Nie. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

Mając dodatkowe pytania, z kim mogę się skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w kwestii przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych prosimy o kontakt: rodo@hrmastiff.pl