Klauzula informacyjna art. 14

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO, prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji.) prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji.

Kim jesteśmy? I skąd mamy Pani/Pana dane osobowe?

Aneta Krajewska – Osińska posiadająca nr NIP 1132285448 i REGON 369055765 oraz Olga Piotrowska – Gaca, zam. Rembertów, posiadająca nr NIP 1231070254 i REGON 369061151 są współadministratorami Pani/Pana danych osobowych zebranych na platformie LinkedIn do prowadzonego procesu rekrutacji przez spółkę cywilną pod nazwą HR Mastiff Aneta Krajewska-Osińska, Olga Piotrowska-Gaca spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (03-901), Al. Ks. Józefa Poniatowskiego. Pani/Pana dane osobowe zostały upublicznione przez Panią/Pana na platformie LinkedIn, która służy ofertowaniu pracy i nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

W jakim celu moje dane zostały zebrane? Jakie są to kategorie danych?

Jesteśmy agencją pracy i specjalizujemy się w procesach rekrutacji. Naszym celem jest znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy na zlecenie naszych klientów, zgodnie z ich wymaganiami. Przed przesłaniem Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych do naszego klienta, zostanie Pani/Pan poinformowana/-ny o nazwie naszego Klienta, czyli Pani/Pana przyszłego potencjalnego pracodawcy. By móc zarekomendować Pani/Pana kandydaturę poprosimy Panią/Pana o udzielenie osobnej zgody w tym zakresie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w zbiorze kandydat do pracy w zakresie danych upublicznionych przez Panią/Pana na platformie LinkedIn.

Na jakiej podstawie i jak długo będą Państwo przetwarzać moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli na podstawie działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub innego rodzaju umowy współpracy w zakresie danych osobowych (imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu, ponadto ze względu na rekrutację na specjalistyczne stanowisko dodatkowo: wykształcenie, przebieg zatrudnienia i dodatkowe kwalifikacje). Pani/Pana dane osobowe będziemy również przetwarzać na podstawie Pani/Pana zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie podania szerszego zakresu danych osobowych, niż te określone powyżej, a także przyszłych projektów rekrutacyjnych. Zgodę tą może Pani/Pan zawsze wycofać w tym celu wystarczy wysłać do nas e-maila na adres rodo@hrmastiff.pl Zgodnie z art. 7 RODO informujemy, iż odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na poczet przyszłych projektów rekrutacji będą przetwarzane przez nas przez 36 miesięcy lub do chwili wycofania zgody, w zależności do nastąpi szybciej. W przypadku braku Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych, informujemy, iż Pani/Pana dane zostaną usunięte po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli w swojej aplikacji zamiesiła/-a Pani/Pan dane określone w art. 9 RODO (np. został opisany stan zdrowia, itp.) poprosimy o udzielnie zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe do chwili naszego pierwszego kontaktu były przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli otrzymania Pani/Pana zgody. Przetwarzanie to nie trwa dłużej, niż 14 dni, przy czym ma Pani/Pan wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 RODO wobec takiego przetwarzania.

Kto będzie miał odstęp do moich danych osobowych, kim będą ich odbiorcy?

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez nas wyłącznie podmiotom zapewniającym nam: obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych) – przy czym podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą także posiadać podmioty świadczące usługi księgowe, a także za Pani/Pana osobną zgodą przyszły pracodawca na rzecz którego prowadzimy proces rekrutacji. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć inne podmioty działające na mocy i w granicach obowiązującego prawa.Gdzie będą przetwarzane moje dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza ten obszar, ani do żadnej Organizacji Międzynarodowej.

Jakie przysługują mi prawa?
  • prawo dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii na podstawie art. 15 RODO
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO
  •  prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO
  •  prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli ar.t 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z art. 21 RODO
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ulicy Stawki 2, zgodnie z art. 77 RODO

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo do:

  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdym momencie, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO
  • przejrzystej komunikacji na podstawie art. 12-14 RODO
  • Uzyskania informacji o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 19 RODO

Realizacja powyższych praw odbywać się będzie na zasadach określonych w RODO.

Jak mam zrealizować swoje prawa/żądania?

Jeśli życzy sobie Pani/Pan realizacji w/w praw prosimy o kontakt: rodo@hrmastiff.pl

Czy wobec mnie współadministratorzy będą podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany w tym będą mnie profilować?

Nie. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

Mając dodatkowe pytania, z kim mogę się skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w kwestii przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt: rodo@hrmastiff.pl